Přepnout menu
Hledat
Můj košík

Velká podzimní akce na online obchodu www.e-coop.cz

Vzhledem k velkému zájmu ze strany zákazníků, byly již všechny dárkové tašky vydány. Nadále však pokračuje akce zaplať za 300 Kč a získáš 100 Kč na další nákup.

1. Vyber si prodejnu, kde chceš nakoupit

2 . Při nákupu nad 300 Kč získáš 100 Kč na další nákup

3. Všechny dárkové tašky jsou již rozdány, pokračujeme se 100 Kč za nákup nad 300 Kč.

 

Platí do vyčerpání limitu a zásob

 


 


KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Nakupte kartou Mastercard na e-coop.cz a získejte 100 Kč na další nákup, nebo tašku kvalitních výrobků.“
(dále též „Pravidla")

 

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Nakupte kartou Mastercard na e-coop.cz a získejte 100 Kč na další nákup, nebo tašku kvalitních výrobků“ (dále jen„Soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.


I. ORGANIZÁTORA POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže jsou jednotlivá spotřební družstva COOP provozující internetový prodej potravin dle seznamu:
Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135/I, 342 01 Sušice, IČO 00031968, DIČ CZ00031968
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČO00032212, DIČ CZ00032212
COOP družstvo HB, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3, IČO 00032115, DIČ CZ00032115
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČO 00032247, DIČ CZ00032247
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 00032310, DIČ CZ00032310
Jednota, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor, IČO 00031925, DIČ CZ00031925
 
Pořadatelem soutěže je společnost Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren198A, Belgické království, Registrační číslo: 0448.038.446, zastoupená na území České republiky odštěpným závodem Mastercard Europe SA, organizační složka, se sídlem: Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 69345724 (dále jen „Pořadatel“).

 

II. TERMÍN KONÁNÍ A ZPŮSOB ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěž proběhne v termínu od 1.10. 2020 00:00 hod SEČ do 1.5. 2021 23:59 hod SEČ.
Do soutěže se zapojí každý držitel karty Mastercard®, který: a) je pouze fyzickou osobou, není právnickou osobou; b) nakoupí online na vybraných prodejnách zapojených spotřebních družstev či na kamenných prodejnách družstva KONZUM Ústí nad Orlicíběhem doby konání soutěže na e-coop.cz v hodnotě minimálně 300 Kč včetně DPH a úspěšně dokončí online platbu svou platební kartou Mastercard;c) svůj nákup následně v obchodě řádně vyzvedne, nestornuje, nezmění, nereklamuje platbu kartou u své banky, či nedojde k zrušení nákupu z jakéhokoli důvodu ze strany pořadatele, organizátora či konkrétního spotřebního družstva, u kterého si účastník soutěže zvolil na e-coop.cz svůj nákup.

d) Akce platí pro vybrané prodejny COOP zapojených spotřebních družstev.

e) Odměnu může jednotlivý zákazník získat pouze jedenkrát za 24 hodin.

 

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) se stávají všechny fyzické osoby, kteréjsou svéprávné,splní všechny podmínky uložené v čl. II odst. 2 těchto Pravidel a provedou úspěšnou karetní transakci během doby konání soutěže. Účastí v soutěži akceptuje zájemce tato Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
Organizátor, resp. Pořadatel,neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména avšak nikoli výhradně za funkčnost internetového připojení, výpočetní techniky, platební brány, e-mailových schránek soutěžícíchapod.). Organizátor ani Pořadatel není zodpovědný za správné nastavení internetových plateb Soutěžícího s vydavatelem platební karty Mastercard.
Samotný nákup zboží na e-coop.cz se řídí pravidly a obchodními podmínkami pro prodej potravin a zboží uvedenými a odsouhlasenými během online nákupu.

 

IV. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER A JEJICH PŘEDÁNÍ

Výhry, o které se soutěží:
a) 13 350x jednorázový poukaz v hodnotě 100 Kč včetně DPH na další nákup na e-coop.cz ve všech zapojených spotřebních družstvech.

b) 1 000x taška kvalitních výrobků. (složena z lokálního výběru potravin v daném regionu) - JIŽ UKONČENO

Pozn: Na prodejnách KONZUM Ústí nad Orlicí platí pouze možnost výhry tašky kvalitních výrobků.

Jednorázový poukaz:
obdrží prvních 13 350 účastníků soutěže, kteří splní všechny podmínky soutěže dle čl. II těchto Pravidel; poukaz bude zaslánnejpozději do 10 pracovních dnů v elektronické podobě na email, který byl uveden při nákupu na e-coop.cz; poukaz je jednorázový, anonymní a platí na další nákup na e-coop.cz do 1.5.2021; adresát poukazu okamžikem doručení zodpovídá za jeho případné zneužití či zkopírování (např. pokud poukaz využije kdokoli jiný a poukaz tím znehodnotí, zodpovídá za to pouze adresát poukazu); poukaz se uplatní v posledním kroku nákupu před vstupem na platební bránu, přičemž minimální hodnota zboží v košíku před uplatněním poukazu musí být 101 Kč včetně DPH a následná platba na platební bráně v hodnotě minimálně 1,- Kč musí být realizována kartou Mastercard; každý účastník soutěže během jejího konání může obdržet pouze 3x poukazy ke každé své kartě Mastercard: pokud tedy provede s konkrétní kartou Mastercard během konání soutěže 3x úspěšné platby na platební bráně v hodnotě minimálně 300 Kč, a zároveň se jednalo o prvních 13 350 plateb kartami Mastercard, obdrží 3x unikátní poukazy.

Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry do soutěže věnoval Pořadatel.


V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící bere na vědomí zpracování osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tj. jejich odpovídající zpracování ze strany Organizátora a Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, dále údaj o zapojení se do soutěže, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.
Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání a distribuci výher.
Doba zpracování je stanovena příslušnými právními předpisy.
Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
V případě dotazů týkající se zpracování osobních údajůse může Soutěžící obrátit na Organizátora. Jednotlivá spotřební družstva:

Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135/I, 342 01 Sušice, IČO 00031968, DIČ CZ00031968
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, DIČ CZ00032212
COOP družstvo HB, U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3, IČO 00032115, DIČ CZ00032115
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČO 00032247, DIČ CZ00032247
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Veselská 733, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 00032310, DIČ CZ00032310
Jednota, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor, IČO 00031925, DIČ CZ00031925

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu.
Organizátor, resp. Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel soutěže zájemce, resp. účastníkem jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora, resp. Pořadatele o takovém opatření je konečné.
Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor, resp. Pořadatel není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí v místě konání akce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.


V Praze, dne 1.12. 2020

Organizátor
Pořadatel