Jednota Mikulov, Rakvice

Dnes otevřeno: 7:00 - 12:00

Přepnout menu
Hledat
Můj košík

Vánoce v únoru

VÝHERCI SOUTĚŽE „Vánoce v únoru“

1. místo – Nákup za 10 tis.

Zuzana Vymyslická, Mikulov

Zdeňka Rabatová, Mikulov

2. místo - Nákup za 5 tis.

Alena Dudešková, Uherský Ostroh

Gabriela Šlachtová, Mikulov

Petra Barčíková, Uherský Ostroh

Radoslav Pinďár, Sušice

3. místo – Neomezený tarif

Zdeňka Housková, Tábor

Michaela Szabova, Uherský Ostroh

Alena Adamcová, Tábor

Miluše Komrsková, Sušice

Úplné znění pravidel kampaně Vánoce v únoru na e-coop.cz (dále jen „Pravidla“)

Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava pravidel kampaně „Vánoce v únoru na e-coop.cz“ (dále jen „Kampaň“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Kampaň ve vztahu k účastníkům na území České republiky. 

Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Kampaně uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Kampaně. 

Provozovatel Kampaně 

Provozovatelem Kampaně je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, IČ: 00032743, sídlem: U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „Provozovatel“). 

Termín Kampaně 

Kampaň probíhá v období od 01.02.2022 00:00:01 hodin do 28.02.2022 23:59:59 hodin nebo než dojde k úplnému vyčerpání odměn poskytovaných v rámci Kampaně (dále jen „Termín Kampaně“). Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Termín Kampaně či Kampaň předčasně ukončit. 

Princip Kampaně, Odměna

Účelem Kampaně je poskytnout každému účastníkovi Kampaně, který splní podmínky pro získání Odměny stanované v těchto Pravidlech, benefit v podobě okamžité odměny ve formě 1 lahve vína, a dále automatické zařazení do soutěže o hlavní ceny při nákupu v internetových obchodech specializujících se na prodej zejména potravin na subdoménách pod doménou e-coop.cz (dále jen „E-shopy“) provozovaných Provozovatelem, případně jeho členy či členskými družstvy (dále jen „Členové“).

 Hlavními cenami jsou:

2 x libovolný nákup na E-COOP za 10 000 Kč

4 x libovolný nákup na E-COOP za 5 000 Kč

4 x neomezený tarif COOP Mobil s 5 GB dat na 2 roky za 7 300 Kč

První polovina hlavních cen bude vylosována po 2 týdnech soutěže a druhá polovina po skončení soutěže. Lahev vína získá zákazník k nákupu, nebo do 7 dní od nákupu, a to až do vyčerpání zásob 1300 ks lahví. Časové omezení pro čerpání nákupů je stanoveno na 3 měsíce od získání výhry. Výhry jsou společné pro všechny Členy.

 

Účastníci Kampaně, podmínky poskytnutí Odměny

Účastnit se Kampaně může každá fyzická osoba, která splní tyto podmínky: 

  1. Je držitelem debetní nebo kreditní platební karty Mastercard nebo Maestro vydané některou z bank v České republice (dále jen „Platební karta MC“) a současně
  2. Během Termínu Kampaně v E-shopu objedná zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) a za toto zboží zaplatí Platební kartou MC. 

Platba Platební kartou MC prostřednictvím Apple Pay, Google Pay a obdobných služeb je považována za platbu Platební kartou MC pro účely této Kampaně. 

Odměna bude poskytnuta každému účastníkovi, který splní výše uvedené podmínky účasti v Kampani, přičemž se uvádí, že za každý 1 (jeden) nákup zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) může být účastníkovi poskytnuta maximálně 1 (jedna) Odměna, tedy celková hodnota zakoupeného zboží v rámci 1 (jednoho) nákupu nemá vliv na počet poskytnutých Odměn.

Za podmínky, že v každém jednotlivém případě budou opakovaně splněny podmínky účasti v kampani, je možné Odměnu jednomu účastníkovi poskytnout i opakovaně; pro vyloučení pochybností se uvádí, že podmínkou pro poskytnutí další Odměny účastníkovi je vždy další zakoupení / objednání zboží v hodnotě minimálně 500,- Kč (pět set korun českých) a zaplacení tohoto zboží Platební kartou MC. 

V případě, že účastník po provedení platby za zboží objednané v E-shopu objednávku zruší, z jakéhokoliv důvodu odstoupí od předmětné kupní smlouvy nebo jinak zapříčiní, že platba provedená Platební kartou MC má být vrácena zpět účastníkovi, nemá účastník právo na poskytnutí Odměny. 

Souhlas s Pravidly, ochrana osobních údajů 

Účastí v Kampani vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. 

Osobní údaje účastníků Kampaně budou zpracovány pouze za účelem účasti v Kampani, předání Odměn, výkonu a obhajoby práv a právních nároků Provozovatele, resp. Členů, a případně k dalším účelům, pokud k nim Provozovatel, resp. Členové, získají odpovídající právní titul pro zpracování, o čemž bude účastník vždy informován. 

Zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely je založeno na právním titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Udělí-li účastník také samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, jeho kontaktní údaje budou zpracovány za účelem marketingové komunikace, tj. pro nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a to po dobu zájmu účastníka o zasílání takových sdělení. Právním titulem v takovém případě je souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Osobní údaje budou za výše specifikovanými účely zpracovávány pouze Provozovatelem, resp. Členy. 

Zpracovávány budou následující osobní údaje: 

  1. Pro účast v Kampani, předání a uplatnění Odměn provádí zpracování v postavení správce Provozovatel, resp. Členové, a zpracovává: číslo Platební karty MC, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu účastníka, telefonní číslo; případně další osobní údaje pro ověření souladu s Pravidly a předání odměn;
  2. Pro marketingovou komunikaci: e-mailová adresa účastníka.

Kategorie možných příjemců osobních údajů: Provozovatel, resp. Členové, Provozovatel, společnosti poskytující poradenství a služby Provozovateli, resp. Členům. 

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. 

Účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z GDPR, právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz („právo být zapomenut“), právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracovává na základě souhlasu), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Účastník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu. 

Účastník zpravidla neposkytuje žádné nové osobní údaje, neboť údaje jsou zpracovávány správcem a zpracovatelem v rámci jiných účelů pro zpracování odlišných od této Soutěže, které jsou ale vzájemně slučitelné. 

Osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou k dosažení výše uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy. Tj. zejména po dobu trvání Soutěže, po dobu stanovenou zákonem o dani z příjmu (či dalších právních předpisů) a po dobu, po kterou mohou být vyžadovány pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo společnosti Broker Trust s.r.o. 

Společná ustanovení 

Odměny nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné plnění. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Odměny jinými benefity obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky této Kampaně. 

Účast v Kampani ani Odměny není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní plnění. 

Provozovatel neodpovídá za vady Odměn ani nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) Odměn. Reklamace Odměn je vyloučena. Provozovatel neposkytuje záruku na Odměny. 

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit z Kampaně ty účastníky, kteří porušili tato Pravidla, dále pak účastníky, kteří se v rámci Kampaně nechovají fair play; účastníci v takovém případě nemají nárok na žádnou náhradu za vyřazení z Kampaně. 

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato Pravidla či Kampaň zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady; změna Pravidel či zrušení Kampaně jsou účinné okamžikem zveřejnění na internetových stránkách www.e-coop.cz.

Úplná Pravidla Kampaně a další informace o Kampani jsou po Termínu Kampaně k dispozici na internetových stránkách www.e-coop.cz. 

  

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP)